VeszprémFest
Premium Music Festival
2024. JÚLIUS 16-20.  

  • Mobile app :

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. által szervezett és megrendezésre kerülő rendezvények tekintetében a jegyvásárlásra és egyéb szolgáltatások vásárlására, valamint a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a rendezvényen való részvétel általános feltételeit, illetőleg a rendezvények és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

I. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó rendezvény szervezőjének adatai:

Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.

  • Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 10.
  •  Cégjegyzékszám: 19-09-507051
  • Adószám: 13069838-2-19

II. Értelmező rendelkezések:

1. Rendezvény: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság által szervezésre és megrendezésre kerülő programok, és szolgáltatások összessége.

2. Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

4. Jegy: a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. által szervezett Rendezvényen a belépésre jogosító bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, részvételi jogosultságot biztosító igazolás (voucher, e-ticket, jegy).

5. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

 6. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-től megvásárló személy.

7. Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.

8. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne.

9. Közreműködő: a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

10. Szerződéses partner: a Rendezvényen a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély, vagy szervezet.

11. Harmadik személyek: a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.–n, a Közreműködőn, a Szerződéses partneren és a Látogatón kívüli természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

12. Házirend: az egyes Rendezvényre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben a Rendezvény tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentum, amelyek elérhetőek az Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. Honlapján.

III. Hatály:

Területi hatály: A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. szervezőire, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

Időbeli hatály: A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. Kezdete: 2018. március 20. napja.

Személyi hatály:  A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül, a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. -vel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

IV. Egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége

1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvény mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg rendezvénylátogatási szokások változása indokolja.

2. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a Részvétel a rendezvényen rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a Jegyvásárlás rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá a Rendezvény Házirendje, valamint az Adatvédelmi Szabályok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

V. Jogviszony jellege

1. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre, illetve a Rendezvényen nyújtott Szolgáltatások (programok, vendéglátás, stb.) igénybe vételére.

2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, ezen Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft., a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Látogatók számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására.

VI. Esőhelyszín

A szabadtérre meghirdetett programok esetében Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. esőhelyszínt hirdet meg a programok eredeti napjával és időpontjával megegyezően, mely tényt a Jegyen és weboldalán is Jegyvásárló tudomására hozza. A programok tényleges helyszínéről Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Látogatókat a program napján legkésőbb 14 óráig tájékoztatja weboldalán, facebook oldalán és telefonra letölthető applikációjában, illetve ugyanezen időponttól Veszprémi Ünnepi Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. jegyirodájában lehet tájékoztatást kérni személyesen, e-mailben vagy telefonon (8200 Veszprém, Óváros tér 22. Telefon: +36 88 800 900, email: info@veszpremfest.hu).

Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a program esőhelyszínen vagy technikia okokból más helyszínen történő megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

Amennyiben a Program az Esőhelyszínen valósul meg, úgy az Esőhelyszín saját Házirendje is életbe lép.

VII. Meghíúsulás

A meghirdetett programok kedvezőtlen időjárási viszonyok miatti félbeszakítása, idő előtti befejezése, vagy késleltetett kezdése mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni az programot, amennyiben a program a tervezett hosszához képest legalább 50%-ban rendben megtartásra került, a program kezdete a program tervezett hosszának 50 %-kánál nem hosszabb időtartammal kerül későbbre az eredetileg tervezettnél, vagy a programot annak tervezett hosszának 25 %-ánál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

Az előadás esetleges meghiúsulása esetén Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Jegyvásárlókat tájékoztatja a jegyek visszaváltásának folyamatáról, helyszínéről, határidejéről. A visszaváltásra a Jegyen feltűntetett dátumtól számított legfeljebb 30 napon belül, az eredeti Jegy és/vagy a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Jegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft., sem a visszaváltást végző nem köteles a vásárlás során kifizetett járulékos költségeket - mint például az online vásárlás során felmerülő kényelmi díjat – valamint egyéb vélt vagy valós kárt, költséget megtéríteni.

Jegyvásárló elfogadja, hogy amennyiben egészségügyi járványhelyzet vagy ettől eltérő, egyéb jellegű, előre nem látható ok miatt a hatósági szabályozás nem teszi lehetővé a megváltott belépőn feltüntetett napon rendezvények megtartását és a szervező, Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. az adott program pótlására ugyanazzal az előadóval a következő évre hirdet programot, a megváltott jegy automatikusan érvényes az új időpontra, és a jegyár nem visszaigényelhető.

VIII. Jegytípusok, jegyvásárlás

Jegy:

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  általi átadásával teljesedésbe megy

Jegyárak:

Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. dinamikus árazási gyakorlatot folytat. Fenntartja magának a jogot, hogy meghiredett programjainak jegyárait bármikor módosíthatja. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a változó jegyárak miatt nem élhet panasszal.

Jegyvásárlás:

2.1. Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  vagy Szerződéses partnere email-ben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése nem lehetséges.

A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a VeszprémFest adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi Szabályokban és annak mellékletében foglaltak szerint kezeljük.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. A Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

Belépési engedélyt a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén új Jegyet a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2. Vásárlás személyesen:

A Jegyvásárló a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, a Veszprémi Ünnepi Játékok Közhasznú Nonprofit Kft.  által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.

2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása:

A Jegy és a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások szabadon átruházhatók, míg a nem a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft., hanem Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén nem ad ki Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére új Jegyet, igazolást.

Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása:

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l.) pontja alapján kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a Rendezvény esetében Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket.

Eltérés a személyekben:

Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval, vagy a vásárló más Látogatók nevében is vásárol, a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá váló Látogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá váló Látogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt. A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő eseteleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.

Jegyek esőhelyszín esetén:

Látogató az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szabadtéri és az esőhelyszín nézőterének eltérő alapterületéből fakadóan eltérés lehet a szabadtéri helyszín és az esőhelyszín helykiosztása között, azaz a Jegyek nem feltétlenül ugyanabba a sorba/számozott székre szólnak a két helyszínen. Erről Jegyvásárló a Jegyen feltűntetett adatokból (sor és székszám) tájékozódhat.

IX. Részvétel a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.  rendezvényein:

Belépés:

A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. minden tekintetben követi és betartja a rendezvényekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat. Látogató tudomásul veszi, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabály bármilyen jellegű igazolványhoz - ilyen például a COVID 19 koronavírus elleni védettségi igazolvány - köti a rendezvényekre történő beléptetést, ezen igazolvány hiányában Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. megtagadhatja a Látogató beléptetését a rendezvényre annak ellenére is, hogy az érvényes belépőjeggyel rendelkezik. Látogató elfogadja továbbá, hogy abban az esetben, ha a jogszabályhoz kötött bármilyen jellegű igazolvány hiánya, vagy beléptetéskor történő felmutatásának elmulasztása miatt meghiúsul a rendezvényre történő belépése, belépőjegyének ára nem kerül visszatérítésre. 

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. -nek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ez irányú megkeresése esetén részükre átadni.

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvény területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy a Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére a Rendezvény Házirendje írhatnak elő szabályokat.

Magatartási szabályok a Rendezvény területén:

A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft., valamint a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-től engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft., valamint a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. -től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-vel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang-és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító igazolást bemutatja.

Magatartási szabályok a Rendezvény területén kívül:

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

Elveszett tárgyak:

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat a Rendezvény Házirendje tartalmazza. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

Biztonság:

A Rendezvények területén a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

Elsősegély és orvosi ügyelet:

A Rendezvény területén a jogszabályi előírásoknak megfelelően ( rendezvény látogatottságától függően ) folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított azzal, hogy az azonnali helyszíni ellátás, valamint az esetlegesen ezt követő ambuláns/kórházi ellátás térítésmentes igénybevételére a Jegy nem jogosítja fel a Látogatót, ezek igénybe vételére a Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

Házirend:

A Rendezvény házirendje nem képezi a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirend összefoglalja a Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat, valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. felhívja a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat, ezért javasolja ennek figyelemmel követését. Az aktuális Házirend megtekinthető a Veszprémi Ünnepi Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. Honlapján.

X. Szavatosság és felelősségi kérdések

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt jeggyel be tud lépni a Rendezvényre, azzal, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat mennyi ideig tart. A szavatosság nem terjed ki arra, hogy a programokat milyen minőségben lehet élvezni, és a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.jogosult egyoldalúan módosítani (így a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. kifejezetten fenntartja magának a műsor- és helyszínváltoztatás jogát).

Tekintettel arra, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-vel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. felelőssége kizárt.

Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. nem vonható felelősségre a Jegy károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett jegy kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-vel szemben.

A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, vagy a hozzátartozó kiskorú személy által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft., mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében. Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. nem felelős semmilyen olyan kárért, vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során, vagy következtében keletkezik a Rendezvényen, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.

A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-t felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. felelősségi körébe, mivel a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

XI. Szankciók

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában, amely tekintetében a Fogyasztó Jeggyel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. érvénytelenítheti, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

XII. Megjelenés, védjegyek és szerzői jogok

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. weboldalán, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft.-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

XIV. Záró rendelkezések

A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni. A Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkori hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra. A jelen ÁSZF-fel, vagy a Rendezvénnyel kapcsolatos, továbbá a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. és a Fogyasztó elismeri a Veszprémi  Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket az info@veszpremfest.hu email címen várják a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Kft. részéről. Egyéb elérhetőségek a www.veszpremfest.hu weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

 

Venues

Tickets

Buy your ticket online

Buy yout ticket online with your credit card.

More about the tickets

Mobile app

VeszprémFest2023

Download application has to get first-hand news, updates and the rain venue change.

Available for Android and iOS systems. Click here for the links. :

Android IOS
Primary Sponsors
Main media partner
Professional organizations
Rosé, Riesling and Jazz Days
Intézményi partnerünk

Büszkék vagyunk arra, hogy térségünk vállalatai elkötelezettek a helyi kultúra és közösség életének folyamatos fejlődésében, közös értékeink megőrzésében.